sidoprodukter.jpg

Sidoprodukter

Nyttoanvändning av flygaska från Alholmens Krafts kraftverk (AK2)

Nyttoanvändning av aska sparar på naturmaterial: den ersätter tex sand och kross vid olika jordbyggnadsprojekt. Målet för den nationella avfallsplanen är att utnyttja naturresurser på ett mer hållbart sätt genom att öka användningen av askor och slagg inom jordbyggnad.

Alholmens Kraft-askans miljöduglighet

Askan från Alholmens Kraft (AK2, bränslemix 1-6/2012) i Jakobstad uppstår vid bränningen av trä (57 %), torv (25 %), kol (11 %) och sorterat avfall (7 %).

Askan innehåller tungmetaller som härstammar från bränslet. Dessa tungmetaller förekommer i naturen, tex i trä, torv och vanliga jordbyggnadsmaterial som sand och kross. När det gäller tungmetaller måste man göra skillnad på begreppen innehåll och löslighet. Ett ämne kan innehålla tungmetaller (innehåll) utan att vara i löslig form (löslighet).

Lagstiftningen (t.ex. avfallslagen) och miljötillståndet kräver att kraftverksaskor kvalitetsgranskas. Kraftverksaskorna från Alholmens Kraft har granskats både gällande teknisk och miljömässig kvalitet. Nyttoanvändningen planeras alltid skilt för varje ändamål med miljöfaktorer och tekniska krav i beaktande.

Askan från AK2 har även testats i Strålsäkerhetscentralens laboratorium för radioaktivitet och underskrider alla gränsvärden både för bostads- och jordbyggnadsändamål.

Strålsäkerhetscentralens analysrapport och jämförelserapporten av förekomsten av skadliga ämnen finns att ladda ner på länken Rapporter till vänster. I jämförelsen av förekomster av skadliga ämnen och deras löslighet jämför vi AK2:s aska med förordningar för nyttoanvändning av olika avfall inom jordbyggnation (MARA-förordning/anmälningsförfarande) och lämplighetskriterier för avstjälpningsplatser (VNa 202/2006).

Miljötillstånd

Eftersom man bränner sorterat avfall i AK2-pannan krävs ett särskilt lov för nyttoanvändning av askorna och det är inte möjligt att använda anmälningsförfarandet enligt MARA-förordningen. När AK2-askan ska användas måste man därför alltid söka skilt miljötillstånd i enlighet med miljöskyddslagen (86/2000). Miljötillstånd söks från kommunens miljömyndighet om den årliga användningen underskrider 10 000 t och från regionförvaltningsverket (RFV) om mängden är 10 000 t eller mer.

lentotuhka_vertailu.jpg

Energiproduktionen

AK producerar både elektricitet, fjärrvärme och processånga. Läs mer här:

» Energiproduktion

Aska som sidoprodukt

Kraftverksaska kan användas t.ex. för jordbyggnad. Läs mer om användning och undersökningar här:

» Sidoprodukter