Årsrapport 2007

Förklaring enhet AK 1 AK 2 AK 12
Drifttimmar h 1 386 8 159 -
Produktion
El MWh 14 107 1 802 640 1 816 747
Fjärrvärme MWh 41 104 206 795 247 899
Processånga MWh 4 593 92 137 96 730
Bränsle-energi MWh 92 899 4 668 649 4 761 548
Torv MWh - 2 619 034 2 619 034
Kol MWh - 1 260 890 1 260 890
Trä MWh 91 971 491 775 583 746
REF MWh - 250 827 250 827
Åkermassa MWh - 10 300 10 300
Ånga 12 bar MWh 188 31 174 31 362
Olja MWh 739 4 649 5 388
Emissioner
SO2 ton 1 1 285 1 286
NO2 ton - 988 988
Stoft ton - 31 31
HCI ton - 365 365
HF ton - 4,5 5
TOC ton - 7,5 8
CO ton - 182 182
Fos. CO2 ton 204 1 457 458 1 457 662
Ustläpp till vatten
Kylvatten milj. m3 0,6 197 198
Värmeutsläpp TJ 49 7 073 7 122
Kemikalier och sidoprodukter
Kalksten ton - 14 491 14 491
Ammoniak ton - 1 207 1 207
Flygaska ton 780 84 576 85 356
Bottenaska ton 405 14 075 14 480
Tungmetaller kg  
As   0,033 0,767 0,800
Cr   0,662 1,828 2,490
Ni   0,662 18,847 19,509
V   2,980 1,322 4,302
Pb   4,966 2,121 7,088
Cd   0,166 3,362 3,527
Zn   4,966   4,966
Cu   1,655 8,175 9,831
Hg   0,166 7,506 7,672
Co     0,295 0,295
Mn     116,976 116,976
Sb     0,514 0,514
Tl     0,033 0,033
PCDD/P-ekv !-TEQ
  mg ND 13,054 13,054

Energiproduktionen

AK producerar både elektricitet, fjärrvärme och processånga. Läs mer här:

» Energiproduktion

Aska som sidoprodukt

Kraftverksaska kan användas t.ex. för jordbyggnad. Läs mer om användning och undersökningar här:

» Sidoprodukter