Årsrapport 2014

Förklaring enh. AK 1 AK 2 AK 12
Drifttimmar h 3 177 6 214 -
Tillgänglighet % - - -
Produktion
El MWh 36 972 1 022 446 1 059 41
Fjärrvärme MWh 148 802 93 855 242 65
Processånga MWh 0 76 106 76 106
 
Bränsle-energi MWh 234 255 2 881 742 3 115 99
Torv MWh - 757 512 757 512
Kol MWh - 1 066 121 1 066 12
Trä MWh 232 287 832 903 1 065 190
REF MWh - 200 628 200 628
Åkermassa MWh - 7 617 7 617
Ånga 12 bar MWh 1 061 13 933 14 993
Olja MWh 907 3 028 3 935
Emmissioner
SO2 tn 4,7 769 774
NOx tn 167,8 612 780
Stoft tn 8,8 86 94
HCI tn - 382 382
HF tn - 1,1 1,1
TOC tn - 3,0 3,0
CO tn - 150 150
Koldioxid
Fossilt tn 256 687 875 688 131
Utsläpp till vatten
Kylvatten milj. m3 0,0 143 143
Värmeutsläpp TJ 1 4 729 4 730
Kemikalier och sidoprodukter
Kalksten tn - 5 122 5 122
Ammoniak tn - 586 586
Flygaska tn 1 906 42 207 44 113
Bottenaska tn 404 13 753 14 156
Tungmetaller utsläppsgräns mg/Nm3 6%O2
Cd+Tl 0,05 - 0,000 0,000
Hg 0,05 - 0,003 0,003
Sb+As+Pb
+Cr+Co+Cu
+Mn+Ni+V
0,5 - 0,100 0,100
PCDD/P-ekv I-TEQ mg/Nm3 6%O2
mätning 1 0,1 - - 0,020
mätning 2 0,1 - - 0,037
Problemavfall
kg - 535 535

Energiproduktionen

AK producerar både elektricitet, fjärrvärme och processånga. Läs mer här:

» Energiproduktion

Aska som sidoprodukt

Kraftverksaska kan användas t.ex. för jordbyggnad. Läs mer om användning och undersökningar här:

» Sidoprodukter