Årsrapport 2010

Förklaring enhet AK 1 AK 2 AK 12
Drifttimmar h 3977 7108,5 -
Tillgänglighet % - - -
Produktion
El MWh 5 1308 1 512 297 1 563 605
Fjärrvärme MWh 165 351 136 496 301 847
Processånga MWh 21 705 84 461 106 166
Bränsle-energi MWh 311 212 4 047 092 4 358 304
Torv MWh - 1 404 904 1 404 904
Kol MWh - 831 032 831 032
Trä MWh 304 349 1 455 892 1 760 241
REF MWh - 311 525 311 525
Åkermassa MWh - 7 438 7 438
Ånga 12 bar MWh 5 594 30 354 35 948
Olja MWh 1 269 5 948 7 217
Emissioner
SO2 ton 3,7 940 943
NOx ton 92,5 825 918
Stoft ton 14,8 64 79
HCI ton - 495 495
HF ton - 1,8 2
TOC ton - 14,4 14
CO ton - 148 148
Koldioxid
Fossilt ton 358 873 590 873 948
Utsläpp till vatten
Kylvatten milj. m3 0,4 181 181
Värmeutsläpp TJ 41 6 465 6 506
Kemikalier och sidoprodukter
Kalksten ton - 1 198 1 198
Ammoniak ton - 153 153
Flygaska ton 1 888 51 705 53 594
Bottenaska ton 1 363 11 862 13 225
Tungmetaller   mg/Nm3 6%O2
Cd+Tl     0,000 0,000
Hg     0,001 0,001
Sb+As+Pb
+Cr+Co+Cu
+Mn+Ni+V
    0,057 0,057
PCDD/P-ekv I-TEQ mg/Nm3 6%O2
      0,026 0,026
Problemavfall
kg     9 184

Energiproduktionen

AK producerar både elektricitet, fjärrvärme och processånga. Läs mer här:

» Energiproduktion

Aska som sidoprodukt

Kraftverksaska kan användas t.ex. för jordbyggnad. Läs mer om användning och undersökningar här:

» Sidoprodukter