Årsrapport 2013

Förklaring enh. AK 1 AK 2 AK 12
Drifttimmar h 3 867 5 364 -
Tillgänglighet % - - -
Produktion
El MWh 29 215 1 030 601 1 059 816
Fjärrvärme MWh 88 150 191 243 279 393
Processånga MWh 3 113 730 113 733
 
Bränsle-energi MWh 209 902 2 856 920 3 066 822
Torv MWh - 493 882 493 882
Kol MWh - 1 022 771 1 022 771
Trä MWh 206 827 1 115 782 1 322 609
REF MWh - 208 155 208 155
Åkermassa MWh - 3 204 3 204
Ånga 12 bar MWh 1 351 7 780 9 131
Olja MWh 919 5 346 6 265
Emmissioner
SO2 tn 4,3 802 806
NOx tn 68,9 671 740
Stoft tn 10,0 85 95
HCI tn - 377 377
HF tn - 2,4 2,4
TOC tn - 3,5 3
CO tn - 76 76
Koldioxid
Fossilt tn 259 560 700 560 959
Utsläpp till vatten
Kylvatten milj. m3 1,7 134 136
Värmeutsläpp TJ 163 4 768 4 931
Kemikalier och sidoprodukter
Kalksten tn - 2 370 2 370
Ammoniak tn - 399 399
Flygaska tn 2 733 37 472 40 205
Bottenaska tn 1 664 10 650 12 314
Tungmetaller utsläppsgräns mg/Nm3 6%O2
Cd+Tl 0,05   0,002 0,002
Hg 0,05   0,004 0,004
Sb+As+Pb
+Cr+Co+Cu
+Mn+Ni+V
0,5   0,085 0,085
PCDD/P-ekv I-TEQ mg/Nm3 6%O2
mätning 1 0,1     0,008
mätning 2 0,1     0,003
mätning 3 0,1     0,049
mätning 4 0,1     0,006
Problemavfall
kg     22 112

Energiproduktionen

AK producerar både elektricitet, fjärrvärme och processånga. Läs mer här:

» Energiproduktion

Aska som sidoprodukt

Kraftverksaska kan användas t.ex. för jordbyggnad. Läs mer om användning och undersökningar här:

» Sidoprodukter