Årsrapport 2008

Förklaring enhet AK 1 AK 2 AK 12
Drifttimmar h 1 020 7 987 -
Tillgänglighet % - 98,2 -
Produktion
El MWh 7 766 1 588 328 1 596 094
Fjärrvärme MWh 15 981 228 163 244 144
Processånga MWh 6 406 94 429 100 835
Bränsle-energi MWh 65 468 4 262 268 4 327 736
Torv MWh - 1 391 473 1 391 473
Kol MWh - 525 274 525 274
Trä MWh 65 061 1 926 702 1 991 763
REF MWh - 374 211 374 211
Åkermassa MWh - 16 660 16 660
Ånga 12 bar MWh 6 22 351 22 357
Olja MWh 401 5 597 5 998
Emissioner
SO2 ton 0,4 662 662
NOx ton 14 818 832
Stoft ton 7 53 60
HCI ton - 385 385
HF ton - 7,7 8
TOC ton - 12,2 12
CO ton - 117 117
Koldioxid
Fossilt ton 113 767 680 767 793
Ursprungsgaranti MWh 10 113 717 647 727 760
Ustläpp till vatten
Kylvatten milj. m3 0,5 198 199
Värmeutsläpp TJ 66 6480 6 546
Kemikalier och sidoprodukter
Kalksten ton - 743 743
Ammoniak ton - 154 154
Flygaska ton 601 52 017 52 617
Bottenaska ton 867 14 335 15 202
Tungmetaller kg  
As   0,023 8,284 8,307
Cr   0,468 26,507 26,976
Ni   0,468 111,040 111,508
V   2,108 13,254 15,362
Pb   3,513 37,966 41,480
Cd   0,117 1,538 1,655
Zn   3,513   3,513
Cu   1,171 59,307 60,478
Hg   0,117 20,886 21,004
Co     8,501 8,501
Mn     540,465 540,465
Sb     9,546 9,546
Tl     4,359 4,359
PCDD/P-ekv I-TEQ
  mg - 2834 2834
PAH
Borneoff 6 kg - 5,325 5,325
YK PAH-4 kg - 1,183 1,183

Energiproduktionen

AK producerar både elektricitet, fjärrvärme och processånga. Läs mer här:

» Energiproduktion

Aska som sidoprodukt

Kraftverksaska kan användas t.ex. för jordbyggnad. Läs mer om användning och undersökningar här:

» Sidoprodukter