Årsrapport 2012

Förklaring enh. AK 1 AK 2 AK 12
Drifttimmar h 1 621 7 042 -
Tillgänglighet % - - -
Produktion
El MWh 23 856 989 388 1 013 244
Fjärrvärme MWh 83 485 193 193 276 678
Processånga MWh 572 108 579 109 151
 
Bränsle-energi MWh 138 085 2 910 566 3 048 651
Torv MWh - 568 624 568 624
Kol MWh - 515 253 515 253
Trä MWh 133 232 1 548 794 1 682 026
REF MWh - 252 640 252 640
Åkermassa MWh - 7 602 7 602
Ånga 12 bar MWh 2 947 11 199 14 146
Olja MWh 1 906 6 454 8 360
Emmissioner
SO2 tn 3,0 718 721
NOx tn 28,0 565 593
Stoft tn 5,5 82 87
HCI tn - 401 401
HF tn - 0,5 0,5
TOC tn - 6,0 6
CO tn - 110 110
Koldioxid
Fossilt tn 538 440 191 440 730
Utsläppsgaranti MWh 23 830 529 281 553 111
Utsläpp till vatten
Kylvatten milj. m3 0,1 176 176
Värmeutsläpp TJ 1 5 369 5 370
Kemikalier och sidoprodukter
Kalksten tn - 718 718
Ammoniak tn - 356 356
Flygaska tn 588 30 728 31 316
Bottenaska tn 338 11 331 11 669
Tungmetaller utsläppsgräns mg/Nm3 6%O2
Cd+Tl 0,05   0,000 0,000
Hg 0,05   0,006 0,006
Sb+As+Pb
+Cr+Co+Cu
+Mn+Ni+V
0,5   0,090 0,090
PCDD/P-ekv I-TEQ mg/Nm3 6%O2
mätning 1 0,1     0,014
mätning 2 0,1     0,052
mätning 3 0,1     0,900
mätning 4 0,1     0,081
Problemavfall
kg     5 640

Energiproduktionen

AK producerar både elektricitet, fjärrvärme och processånga. Läs mer här:

» Energiproduktion

Aska som sidoprodukt

Kraftverksaska kan användas t.ex. för jordbyggnad. Läs mer om användning och undersökningar här:

» Sidoprodukter