Årsrapport 2011

Förklaring enh. AK 1 AK 2 AK 12
Drifttimmar h 3 390 7 627 -
Tillgänglighet % - - -
Produktion
El MWh 39 797 1 461 411 1 501 208
Fjärrvärme MWh 137 326 131 309 268 635
Processånga MWh 3 192 104 703 107 895
Bränsle-energi MWh 245 939 4 285 324 4 531 262
Torv MWh - 1 605 354 1 605 354
Kol MWh - 438 276 438 276
Trä MWh 242 127 1 866 915 2 109 042
REF MWh - 329 314 329 314
Åkermassa MWh - 8 686 8 686
Ånga 12 bar MWh 2 675 28 931 31 607
Olja MWh 1 136 7 847 8 984
Emmissioner
SO2 tn 4,2 965 970
NOx tn 78,3 802 881
Stoft tn 9,8 114 124
HCI tn - 566 566
HF tn - 0,2 0,2
TOC tn - 16,9 17
CO tn - 125 125
Koldioxid
Fossilt tn 321 828 205 828 526
Utsläppsgaranti MWh 40 585 595 723 636 308
Utsläpp till vatten
Kylvatten milj. m3 0,4 215 215
Värmeutsläpp TJ 54 6 172 6 226
Kemikalier och sidoprodukter
Kalksten tn - 574 574
Ammoniak tn - 230 230
Flygaska tn 1 073 46 429 47 502
Bottenaska tn 446 13 008 13 455
Tungmetaller utsläppsgräns mg/Nm3 6%O2
Cd+Tl 0,05   0,000 0,000
Hg 0,05   0,004 0,004
Sb+As+Pb
+Cr+Co+Cu
+Mn+Ni+V
0,5   0,123 0,123
PCDD/P-ekv I-TEQ mg/Nm3 6%O2
  0,1     0,043
Problemavfall
kg     6 880

Energiproduktionen

AK producerar både elektricitet, fjärrvärme och processånga. Läs mer här:

» Energiproduktion

Aska som sidoprodukt

Kraftverksaska kan användas t.ex. för jordbyggnad. Läs mer om användning och undersökningar här:

» Sidoprodukter