Årsrapport 2015

Förklaring enh. AK 1 AK 2 AK 12
Drifttimmar h 5 308 3 863 -
Tillgänglighet % - - -
Produktion
El MWh 41 070 558 276 599 346
Fjärrvärme MWh 168 941 60 398 229 339
Processånga MWh 7 625 63 177 70 802
 
Bränsle-energi MWh 313 612 1 695 526 2 009 138
Torv MWh - 500 954 500 954
Kol MWh - 448 014 448 014
Trä MWh 308 754 621 013 929 768
REF MWh - 109 921 109 921
Åkermassa MWh - 2 984 2 984
Ånga 12 bar MWh 4 116 6 447 10 563
Olja MWh 741 6 192 6 933
Emmissioner
SO2 tn 2,9 433 436
NOx tn 308,5 354 663
Stoft tn 16,5 55 72
HCI tn - 204 204
HF tn - 0,0 0
TOC tn - 2,0 2
CO tn - 81 81
Koldioxid
Fossilt tn 210 363 006 363 217
Utsläpp till vatten
Kylvatten milj. m3 0,5 102 103
Värmeutsläpp TJ 65 2755 2 820
Kemikalier och sidoprodukter
Kalksten tn - 1 750 1 750
Ammoniak tn - 382 382
Flygaska tn 2 694 21 541 24 235
Bottenaska tn 1 760 6 064 7 825
Tungmetaller utsläppsgräns mg/Nm3 6%O2
Cd+Tl 0,05 - 0,001  
Hg 0,05 - 0,000  
Sb+As+Pb
+Cr+Co+Cu
+Mn+Ni+V
0,5 - 0,100  
PCDD/P-ekv I-TEQ mg/Nm3 6%O2
mätning 1 0,1 - 0,012  
Problemavfall
kg - 9184  

Energiproduktionen

AK producerar både elektricitet, fjärrvärme och processånga. Läs mer här:

» Energiproduktion

Aska som sidoprodukt

Kraftverksaska kan användas t.ex. för jordbyggnad. Läs mer om användning och undersökningar här:

» Sidoprodukter